حفظ میراث فرهنگی محدود به یک دستگاه خاص نیست همه در قبال آن وظیفه داریم


یزد – ایرنا – قائم مقام و معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: میراث فرهنگی متعلق به یک نفر و یک نهاد نیست بلکه یادگار نیاکان ماست که نسل به نسل حفظ شده و همه میراث دار آن هستیم و باید با بهترین نحو از این سرمایه ها حفاظت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033636/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87