جریان‌سازی با کلیدواژه حراج میراث تاریخی؛ جزییات برون‌سپاری بهره‌برداری از ۶ اثر کرمان


کرمان – ایرنا – طی روزهای اخیر برخی رسانه ها با طرح و پررنگ کردن کلیدواژه فروش برخی بناهای میراث فرهنگی کشور، سعی در القای حراج آثار تاریخی و میراثی کردند، اما واقعیت ماجرا برون سپاری ضابطه‌مند برای بهره برداری به بخش خصوصی است و نه فروش، موضوعی که پیشترها نیز سابقه داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101398/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C