جایگاه نوروز در عرصه دیپلماسی فرهنگی


تهران- ایرنا- جایگاه و نقش نوروز به عنوان یک مولفه فرهنگی در هم‌گرایی منطقه‌ای جایگاه و نقشی بی‌بدیل است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85058165/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C