ثبت ملی ۷۴ عنصر ناملموس؛ پویایی میراث معنوی اردبیل


اردبیل – ایرنا – ثبت ۷۴ عنصر ناملموس استان اردبیل در فهرست آثار ملی ایران در پنج سال اخیر شاهدی بر غنای میراث معنوی استان هست. آداب، رسوم، آئین‌ها، مهارت‌ها، ادبیات و فولکلور عشایر شاهسون با اختصاص نیمی از آثار ناملموس ثبت شده ملی به خود گواه اهمیت و جایگاه والای فرهنگی – هنری عشایر کوچرو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166620/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%B7%DB%B4-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84