ثبت شهرها و روستاهای ملی نیازمند هم‌گرایی بین‌ بخشی است


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور ضمن تاکید بر ایجاد هم‌گرایی بخشی گفت: سنت نیکوی ثبت شهرها و روستاهای ملی باعث تقویت توجه و تمرکز دوباره نسبت به هویت و پیشران توسعه فرهنگی در کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969301/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA