ثبت جهانی ۹ اثر میراث فرهنگی اصفهان پس از انقلاب اسلامی


اصفهان – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۹ اثر میراث فرهنگی شامل هفت اثر ملموس و ۲ اثر ناملموس از این استان به ثبت جهانی رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025102/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B9-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C