توهم جاودانگی؛ یادگاری که مجازات دارد


تهران- ایرنا- دیوار اثر را خراشیده، با توهم جاودانگی نامی از خود و تاریخ جرمش را با کلید، چاقو یا چنگال غذاخوری به یادگار حکاکی کرده است؛ ارزش اثری که تخریب کرده را احتمالا نمی‌داند که اگر از مجازات کارش مطلع بود، جرات چنین کاری را نداشت، «جبران خسارت و حبس از یک تا ۱۰ سال». 


منبع: https://www.irna.ir/news/85169956/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF