توضیح مجموعه سعدآباد درمورد فرش‌های مفقودشده ساختمان حافظیه
تهران – ایرنا – روابط عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد در واکنش به خبر ناپدیدشدن فرش‌های نفیس ساختمان حافظیه، توضیحاتی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119108/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C%D9%87