تفرش خاستگاه مشاهیر ایران و تفرجگاهی بکر


اراک- ایرنا – تفرش شهرستانی است مصفا با سبقه دیرین تاریخی که به خاستگاه افراد شهیر و نخبگان فرهنگی و علمی ایران شهرت دارد و ظرفیت‌های گردشگری آن از داشته‌های ارزشمند استان مرکزی محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84280507/%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%B1