تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند


تهران – ایرنا – تعرفه خروج از کشور در سال آینده که کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مقرر کرده بود ۲۰ درصد افزایش یابد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و به این ترتیب سال آینده این تعرفه طبق نظر دولت ثابت می ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041073/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF