تشکیل «ستاد ملی سیاستگذاری اردبیل» تصویب شد 


تهران – ایرنا – تشکیل «ستاد ملی سیاستگذاری اردبیل» با ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه هیات دولت تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151395/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF