تحویل سال ۱۴۰۲ در «حافظیه»

شهروندان شیرازی و میهمانان نوروزی، جشن تحویل سال نو را شامگاه ۱ فروردین ماه بر سر مزار حضرت شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، برگزار کردند و با تفالی با دیوان خواجه، سال ۱۴۰۲ را با امید به روزهای روشن، آغاز کردند.
(این مراسم ،با بی نظمی های بسیاری همراه بود که منجر به شکسته شدن شیشه های محافظ سنگ مزار آرامگاه حافظ بر اثر ازدحام جمعیت و صدمه دیدن شهروندان گردید.)


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402010100025/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C%D9%87