تایید مرمت گنبد مسجد جامع عباسی درصورت تحقق شروط ۹ گانه


اصفهان – ایرنا – عضو شورای عالی نظارت بر مرمت گنبد مسجد جامع عباسی گفت: باید صورتجلسه اتمام و تحویل مرمت کاشیکاری گنبد مسجد جامع عباسی با شروط ۹ گانه مورد تایید ما تنظیم شود و در آن، شرط تادیه غرامت و ضررهای وارده در صورت عدم صحت کار توسط ناظر و پیمانکار گنجانده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986271/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%DB%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87