«تاریخ طبیعی» مازندران ظرفیتی درآمدزا اما ناشناخته


نوشهر- ایرنا – میراث تاریخ طبیعی شهرستان های مازندران هر کدام به تنهایی مزیت و ظرفیت کم نظیری برای درآمدزایی و اشتغالزایی و توسعه روزافزون برای صنعت گردشگری بوده که به گفته کارشناسان به معنای واقعی شناسنانده نشده و ضرورت دارد برای معرفی و نقشه راه بهره برداری آن ها تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184055/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87