بیانیه فدراسیون زورخانه‌ای در خصوص ثبت جهانی این ورزش به نام جمهوری آذربایجان


تهران- ایرنا- فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور در خصوص ثبت آیین‌های این ورزش ایرانی از سوی جمهوری آذربایجان بیانیه‌ای را صادر کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84960125/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85