بومگردی؛ اما و اگرها


تهران- ایرنا- صنعت بومگردی، یکی از صنایع مرتبط با گردشگری است که با سفرهای معمولی به مکان‌های مختلف تفاوت دارد.
صنعتی که روز به روز در حال گسترش است و البته با توجه به تنوع زیستی ایران، قابلیت زیادی برای گسترش دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058475/%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7