بودجه پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چقدر است؟

به گزارش ایسنا، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متشکل از دو بخش هزینه‌ای به مبلغ ۱۲.۵۸۴.۹۰۰ میلیون ریال و بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۱۷.۵۸۴.۶۹۵ میلیون ریال برآورد شده است.

بودجه پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چقدر است؟

همچنین، درآمد حاصل از ورودی موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ عددی بالغ بر ۱.۹۱۰.۰۰۰ میلیون ریال تخمین شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102114263/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، عددی بالغ بر ۳۰.۱۶۹.۵۹۵ میلیون ریال پیشنهاد شده است.

بودجه پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چقدر است؟

عوارض خروج از کشور برای هر نفر در لایحه بودجه سال آینده همانند سال گذشته، در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره برای هر نفر ۱۳۲ هزار تومان است. عوارض خروج هوایی برای زائرین عتبات عالیات ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی نیز برای این مسافران ۱۵ هزار تومان تعیین شده است که سهم صنعت گردشگری از محل این عوارض ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر پیش‌بینی شده است.

اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در فصل میراث فرهنگی بالغ بر ۱۲.۷۱۰.۴۰۸ میلیون ریال، فصل گردشگری ۴.۰۸۳.۵۵۲ میلیون ریال و فصل صنایع دستی ۵۲۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ که دولت چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه تقدیم مجلس کرده است، سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مبلغ پیشنهادی ۳۰.۱۶۹.۵۹۵ میلیون ریال، عددی بالغ بر ۲۸.۵۶۵.۳۲۸ میلیون ریال، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۱.۳۰۷.۷۱۵ میلیون ریال و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۲۹۶.۵۵۲ میلیون ریال، پیشنهاد شده است.