بودجه مرمت اماکن تاریخی در دولت سیزدهم ۵۰ درصد افزایش یافت


سنندج-ایرنا-وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بودجه مرمت آثار و ابنیه تاریخی در دولت سیزدهم ۵۰ درصد افزایش یافت، با این حال حفظ اماکن تاریخی نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211077/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA