بزرگترین عملیات بهاری شهرداری تهران در نوروز ۱۴۰۲


تهران-ایرنا- مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: پایتخت در بهار ۱۴۰۲ شاهد اجرای بزرگترین عملیات بهاری شهرداری تهران برای استقبال از نوروز بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071811/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2