برنامه‌های گردشگری تابستانه در مناطق ۲۲ گانه تهران اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- برنامه‌های گردشگری تابستانه در مناطق ۲۲ گانه تهران با مشارکت شهرداری و بناید ایران‌شناسی اجرا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135142/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DB%B2%DB%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF