بانوی ایرانی، موتور سوار برتر رالی جهانی فیوا شد
تهران- ایرنا- مریم طلایی نماینده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به عنوان برترین موتورسوار رالی جهانی فدراسیون بین المللی خودروهای تاریخی ۲۰۲۳ اتریش، معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112169/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D8%AF