بازدید ١۶هزار نفر از موزه مقدم و باغ موزه نگارستان در تهران


تهران- ایرنا- در ۶ روز نخست نوروز، هفت هزار نفر از خانه موزه مقدم و ٩ هزار نفر از باغ موزه نگارستان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065972/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%A1%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86