بازدید رایگان از موزه سینما به مناسبت روز جهانی موزه
تهران- ایرنا- به مناسبت روز جهانی موزه بازدید از موزه سینما در تاریخ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رایگان اعلام شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85113427/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87