بازدید از موزه‌های تهران برای آتش‌نشانان رایگان می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرکل موزه‌ها گفت: بازدید از موزه‌ها و کاخ موزه‌های شهر تهران برای آتش‌نشانان و خانواده آن‌ها در روز جمعه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ رایگان می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000497/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF