بازار «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» جویبار ثبت ملی شد


ساری- ایرنا – “«جمعه بازار جویبار”» به عنوان قدیمی ترین بازار سنتی محلی باقی مانده از گذشتگان مازندران که جدای از ماهیت اقتصادی مکانی برای گردشگری و بازدید مسافران است در فهرست میراث ناملموس کشور قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191435/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF