بارش‌های ۲ روز اخیر سبب نم‌زدگی در بخش‌هایی از بازار اصفهان شد


اصفهان- ایرنا- مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان گفت: بازار اصفهان از جمله بازار لباف‌ها و فرش‌فروش‌ها در بارندگی ۲ روز اخیر ریزشی نداشت و مشکل، بیشتر نفوذ رطوبت و نم‌زدگی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032548/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%85-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF