اینستاگرام چگونه مردم را به گردشگر بد تبدیل می‌کند؟


تهران- ایرنا- استاد دانشگاه گرینویچ می‌گوید: مردم در ایام تعطیلات عمدتا رفتاری لذت‌طلبانه دارند و در حال حاضر گردشگران برای تماشای رفتار دیگران، به رسانه‌های اجتماعی نگاه می‌کنند که این می‌تواند باعث ایجاد یک دومینوی رفتار بد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184649/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF