ایسنا – جشنواره چله انقلاب

جشنواره فرهنگی اجتماعی چله انقلاب با موضوع مسابقات بومی محلی در منطقه اولادقباد شهرستان کوهدشت برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401110604833/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AA

بیات آزادبخت