اهدای جایزه آسیا و اقیانوسیه یونسکو به دو اثر تاریخی یزد


تهران- ایرنا- جوایز آسیا و اقیانوسیه یونسکو ۲۰۲۲ برای حفاظت از میراث فرهنگی به دو اثر خانه تاریخی شهید صدوقی (جایزه ممتاز) و قنات جهانی زارچ (جایزه شایستگی) در استان یزد داده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954910/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF