الحاقات اخیر به مسجد تاریخی روستای قهرود کاشان غیراصولی است


کاشان-ایرنا-معاون حوزه میراث فرهنگی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشان گفت: طی یک دهه اخیر الحاقاتی از جمله ستون، دیوار و شبستان به مسجد تاریخی علی روستای قهرود اضافه شده که غیراصولی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961582/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA