اعطای تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی خرید صنایع‌دستی به خبرنگاران


تهران- ایرنا- فرایند اعطای تسهیلات ٢٠ میلیون تومانی خرید صنایع‌دستی به خبرنگاران آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029344/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86