اسناد و سوابق راکد وزارت میراث فرهنگی تعیین تکلیف شد


تهران- ایرنا- سوابق و پرونده‌های راکد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ توسط کارشناسان ارزشیابی اسناد اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی معاونت اسناد ملّی ایران تعیین تکلیف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041903/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF