استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور ۲۰۲۳ بیشتر از سال‌های اخیر بود


تهران- ایرنا- سفیر ایران در مادرید با اشاره به تاثیر شیوع کرونا بر نمایشگاه و رویداهای گردشگری در سه سال گذشته، تصریح کرد: میزان استقبال عمومی و تخصصی از غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور ۲۰۲۳ خیلی بیشتر از سال‌های اخیر بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007462/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2