استفاده ۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر از سفر هوایی در نوروز/ سفرهای جاده‌ای رشد و حوادث کاهش داشت


تهران- ایرنا- در نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نوروز مطرح شد که سفرهای خطوط ریلی بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته و در نوروز امسال ۲میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سفر هوایی برای جابه‌جایی و مسافرت استفاده کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072753/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C