استفاده از ظرفیت‌های گردشگری زمینه توسعه اردستان را فراهم می کند


کاشان _ ایرنا _ فرماندار اردستان گفت:استفاده مناسب از ظرفیت‌های گردشگری زمینه توسعه و رونق اقتصادی این شهرستان را فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053851/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C