استاندار کردستان: در اجرای طرح جامع گردشگری صلوات آباد سنندج تسریع شود


سنندج-ایرنا- استاندار کردستان گفت: طرح جامع منابع طبیعی و گردشگری صلوات آباد سنندج تا یک سال آینده به اجرا درآید و برای این کار از ظرفیت و توانمندی همه ادارات استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077227/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC