استاندار: ورود مسافران نوروزی به استان سمنان ١۴ درصد افزایش یافت


سمنان- ایرنا- استاندار سمنان گفت: ۶٣٧ هزار خودرو از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا دوم فروردین ۱۴۰۲ وارد استان شد که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85065255/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%A1%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA