استاندار: میراث فرهنگی مازندران باید به درستی شناسانده شود


ساری- ایرنا- استاندار مازندران با اشاره به اینکه در میراث فرهنگی به تمدن، فرهنگ، توسعه و اقتصاد کمتر توجه شده است، گفت: باید برای معرفی میراث فرهنگی استان برنامه وجود داشته باشد و ارزش تاریخی فرهنگی آن به درستی شناسانده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119221/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF