اثر تاریخی « ریسباف اصفهان » در دوراهی بودن یا نبودن؟


اصفهان – ایرنا- اثر تاریخی «کارخانه ریسباف » در چهارباغ اصفهان همچنان بین ویرانی و تبدیل شدن به موزه منطقه ای معطل است. در حالی که از سال ۸۸ به این سو وعده ها برای تعامل و تبدیل این بنا به موزه منطقه ای عملی نشده است، حالا زمزمه های دیگری به گوش می رسد و آن احیای ریسباف با مشارکت شهرداری و بانک ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997888/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86