آش کارده ، زینت بخش سفره‌های نوروزی شهروندان فارس


شیراز – ایرنا- ” آش کارده ” یکی از آش های سنتی استان فارس است که همزمان با فصل بهاران و نوروز و سربرآوردن گیاه محلی به نام کاره تهیه می شود. آش کارده خوراک محلی ساکنان جنوب غربی زاگرس است و بر سر سفره بسیاری از شهروندان شهرستان های فارس این روزها آش کارده دیده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85067930/%D8%A2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3