آب‌شیرین‌کُن‌های طبیعی خلیج فارس


بندرعباس – ایرنا – براساس آمار موجود مساحت رویشگاه‌های جنگلی و جوامع درختی استان هرمزگان ۱.۲میلیون هکتار است که حدود ۲۹ هزار هکتار آن را پوشش گیاهی مانگرو تشکیل می‌داده که از حدود یک میلیون و ۱۳۴ هزار هکتار جنگل در استان، ۸۰۰ هزار هکتار آن جنگل‌های رویشی و ۲۱ هزار جنگل‌های مانگرو هستند، همان آبشیرین‌کُن‌ها…


منبع: https://www.irna.ir/news/85068022/%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3